Past Principals

 1. Mr. Mathew
 2. Mr. Abeywardhena
 3. Mr. Gunawardhana
 4. Mr. Silva
 5. Mr. Rajapacksha
 6. Mr. De silva
 7. Mr. Jayaneththi
 8. Mr. Kariyawasam
 9. Mr. Gunasinghe
 10. Mr. Gunathilaka
 11. Mr. G.H.Wijesinghe